تبلیغات
کلبــه ے تنهـــایـــے

کلبــه ے تنهـــایـــے

تحـــــویــــــــــــل نمیگـــیــــــــــرم...

تحـــــویــــــــــــل نمیگـــیــــــــــرم...

سالـــــــی را کـــــــه بــــــدون تــــــــ♥ـــــــــو...

تحویــــــــل داده شـــــود!

عکس هایی از مدل سفره هفت سین عید نوروز 93

این اولین عید ایہ کـہ نیستــے کنـارم

تحـویـل سال اولـہ تــــو رو نـدارم

وقتــے صـداے تـــو نمیرسـہ بـہ گــوشـم

دیگــہ چـہ فرقــے میکنــہ کـہ چـے بپوشـم؟

بــے تــو چـه فرقـے میکنـہ سال چـے باشـہ؟

چـه فرقـے میکنـہ دلـم مال کـے باشـہ؟

ایـن عکسـا پـر نمیکنــن جاتـو بـرا مـن

خاطـره هات ببـین چیکـار میکنـہ با مـن

نیستـے و خاطـراتـت افتـاده بـہ جـونم

فک نکنـم تـا سـال بعـد زنـده بمـونم

یـادم نمیـره وقـت رفتـن چـے تنـت بـود!

اول قصـه مـون چـہ وقـت رفتنـت بـود!؟

دلـم واسـه هیشکـے بـہ جـز تـو تـنـگ نمیشـہ

یـہ چیزایــے یـادم میمونـہ تـا همیشـہ

تــــــــا همیـــشــــــہ...!

کارت پستال نوروز 93, کارت تبریک عید 93

حــرفـﮯ واسه گفتن ندارم...

فقط خواستم بگـــــم به قولﮯ که داده بودم عمـل کردم..

سال تولدتــــــــــــ..همیـــــن


[ جمعه 29 اسفند 1393 ] [ 12:02 ب.ظ ] [ ♥Ye DiVoOoℕeℋ♥ ] [ نظرات() ]

مــگــر مـــن گفتــم بیـایـــــے


مــگــر مـــن گفتــم بیـایـــــے 
کــه ایگــونه چشمــانـت را بـرمیــگردانــــے...!!؟؟
مــن کــه زندگیــــم رو میکردم
خالـــــے از↓
هرگـــونه تـــو...
خــودت آمــدے→
خــودت خواستـــے→
خــودت ساخـتـــــــے→
خــودت هم خــراب کـــردے→
مــن اینجــا چــے بــودم؟؟
چیــزے شبیـــه متــرسـک؟؟
بــاشــه...
بیــا.. بخـــواه.. بســـاز..
حتـــے خـــراب کن..
مــن هــم کســے رو دارم بـه اســم خــدا
هــرکـس هـم کــه مــن را رهــا کنــد
کســے کـــه منــو خلــق کــرده
تنهــایـم نمیگذارد
مــن مطمئنــــم...[ جمعه 29 اسفند 1393 ] [ 11:57 ق.ظ ] [ ♥Ye DiVoOoℕeℋ♥ ] [ نظرات() ]

ﻭَﻗﺘــــــﮯ ﻣــــﮯ ﮔـــﻮﯾَــــــﻢ ﺩﯾــــﮕـَــــــــــﺮ ﺑـِــــــﻪ ﺳـــــُــــــﺮﺍغــــــَم ﻧﯿــــﺎ .....


ﻭَﻗﺘــــــﮯ ﻣــــﮯ ﮔـــﻮﯾَــــــﻢ ﺩﯾــــﮕـَــــــــــﺮ ﺑـِــــــﻪ ﺳـــــُــــــﺮﺍغــــــَم ﻧﯿــــﺎ .....
ﻓﮑـــــــﺮ ﻧـَــــــﮑـــُــــــن ﮐـِـــﻪ ﻓـَـــــﺮﺍﻣــﻮشــــــت ﮐـَـــــﺮﺩﻡ ......
ﻧـــــَـــــــــــــﻪ .....
ﻣـَـــــﻦ ﻓـَﻘَﻄـــ ﻓـَـﻬﻤﯿـــــــــﺪﻩ ﺍﻡ ...
ﻭَﻗﺘـــــــﮯ " ﺩِلـــَـــــــــت " ﺑﺎ ﻣـَــــــﻦ ﻧﯿﺴـــــــﺖ ﺑﻮﺩَﻧَــــــــﺖ ﻣـُﺸﮑﻠــــــــﮯ ﺭﺍ ﺣـَـــــــﻞ ﻧﻤــــــــﮯ
ﮐُــــــﻨَﺪ![ جمعه 29 اسفند 1393 ] [ 11:53 ق.ظ ] [ ♥Ye DiVoOoℕeℋ♥ ] [ نظرات() ]

ﯾـــــﻪ ﻭﻗﺘــــــﻬﺎﯾﯽ . . . ﺑﻌﻀـــــــــــﯽ ﻫﺎ


ﯾـــــﻪ ﻭﻗﺘــــــﻬﺎﯾﯽ . . . ﺑﻌﻀـــــــــــﯽ ﻫﺎ . . . ﺑــﯽ ﺻـــــﺪﺍ ﺍﺯ ﺯﻧــــﺪﮔﯿــــﺖ ﻣــــــﯿﺮﻭﻧﺪ . . . 
ﺑــــــــــــــــــــــــﯽ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ . . . 
ﺑﺎ ﭘـــــــــــــــﺎﯼ ﺑﺮﻫﻨﻪ، ﺭﻭﯼ ﻧﻮﮎ ﭘـــــــــﺎ . . . 
ﭘـــــــــــــــــــــــﺎﻭﺭﭼﯿﻦ . . . ﭘـــــــــــــــــــــــــﺎﻭﺭﭼﯿﻦ . . . 
ﺗﺎ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﺻﺪﺍﯼ ﺗﻖ ﺗﻖ ﮐﻔﺸــــــــﻬﺎﯾشان. . . ﺁﮔـــــــــﺎﻫﺖ ﮐﻨﺪ ﺍﺯ ﺭﻓﺘﻨﺸﺎﻥ . . . کہ چہ گندی ب زندگیت زده اند
ﻭ ﺍﯾــــــــــﻦ . . . ﻧﻬـــــــــــــﺍﯾﺖ . . .
" ﻧﺎﻣــــــــــــــــــــــــــــﺮﺩﯾﺴﺖ !!!
[ جمعه 29 اسفند 1393 ] [ 11:51 ق.ظ ] [ ♥Ye DiVoOoℕeℋ♥ ] [ نظرات() ]

خــــــــــدایا دریاب این بنده ات را…


خــــــــــدایا دریاب این بنده ات را…

بنده اے کہ تو خنده هاش گفت: خـــــــــــــــدایا شـــــــــــکرت !!

و تو گریه هاش گفت: خــــــــدا بــــــــــزرگه !!

و وقتے آدمات دلشو شکستن گفت: مــــــــــنم خدایے دارم...


[ دوشنبه 25 اسفند 1393 ] [ 01:58 ب.ظ ] [ ♥Ye DiVoOoℕeℋ♥ ] [ نظرات() ]

بسلامتے اون لحظه اے که از همه دنیادلت گرفته…


بسلامتے اون لحظه اے که از همه دنیادلت گرفته…

نه کسے رو دارے باهاش دردودل کنے…

نه دلت میخواد کسیو ناراحت کنے…

سکوت میکنے وتو دلت میگے: باشه اینم میگذره.!

ولـــے نمیگــذره..

هعــے. . . .!


[ دوشنبه 25 اسفند 1393 ] [ 01:55 ب.ظ ] [ ♥Ye DiVoOoℕeℋ♥ ] [ نظرات() ]

تــو را…


تــو را…

براے همه ے شب هایے بے مهتاب …

براے کـوچـه هایے پر از سـکـوت …

براے دشت هاے بے گل …

براے دریاهاے خشک شده …

براے آسمان هاے بے باران …

و براے همه ے چیزهایے که باید باشد و نیست مے خواهـم.


[ دوشنبه 25 اسفند 1393 ] [ 01:53 ب.ظ ] [ ♥Ye DiVoOoℕeℋ♥ ] [ نظرات() ]

میـــــدآنــــے شَــب هـــــآ

naghmehsara.ir (21)

میـــــدآنــــے شَــب هـــــآ چِگــــونِـــه میــخـــوآبَـــــم ؟؟!

بِــــــدونِ تـُــــــــو ...

ایـــــن خُـــــودَش کَــــــم فـــــآجِعــــــه اے نیــــست ...![ شنبه 23 اسفند 1393 ] [ 06:24 ق.ظ ] [ ♥Ye DiVoOoℕeℋ♥ ] [ نظرات() ]

الکے امید وارش نکن …


الکے امید وارش نکن …

الکے دلخوشش نکن …

الکے بهش نگو رسیدے زنگ بزن …

الکے اسمشو صدا نکن که طرف بگه جونم …

الکے هی نگو عشق من، زندگے من! اون داره حرفاتو باور میکنه لعنتے …

وقتے میرے داغون میشه ،داغون میفهمے ؟؟؟؟؟؟ داغون …


[ چهارشنبه 20 اسفند 1393 ] [ 02:42 ب.ظ ] [ ♥Ye DiVoOoℕeℋ♥ ] [ نظرات() ]

● هیچوَقت اَز عَلاقَت و اِحساسِت

اس ام اس

● هیچوَقت اَز عَلاقَت و اِحساسِت بِه کَســے چیزی نَگـو . ⇝
● اَز دَردات . . . ⇝ 
● اَز غُصِه هات . 
● اَز نَداشتِه هات . ⇝
● اَز عِشقی کِه قَبلا تَنهات گُذاشت . ⇝

● اَز بَدُ بیراه هایی کِه شِنید ــے . 
● اَز بُغض ها وَ دِلتَنگیات . ⇝ 
● نَگوووو .! ⇝
● یِه روز ــے ،
● یِه وَقتــے،
● یِه جایــے ، ⇝
● تَموم دِلتَنگیاتُو تیز می کُنِـــہ ، ⇝
● با نَمَک زیاد بِه قَلبِت می زَنِـــہ . ⇝

● این یِه قانونـــہ ِ . ⇝
● وَقتی غَمِتُو ،
● دِلتَنگیتُو بِفَهمن... ⇝
● " زودتَر تَنهات می ذارَن...!!![ سه شنبه 12 اسفند 1393 ] [ 09:48 ق.ظ ] [ ♥Ye DiVoOoℕeℋ♥ ] [ نظرات() ]

گآهے شآیـב لآزمـ بـآشـב

Love7

گآهے شآیـב لآزمـ بـآشـב ،

از یــآב ببـــریـمـ

یـــاב آنهـــایـے رآ ڪـہ …

بـآ نبـــوבنشآטּ

بـوבنمـآن رآ ،

بــہ بـآزے گـرفـتنـב ………


[ سه شنبه 5 اسفند 1393 ] [ 04:08 ب.ظ ] [ ♥Ye DiVoOoℕeℋ♥ ] [ نظرات() ]

اینجا تا لباس را سیاه نبیننـב


Love22

اینجا تا لباس را سیاه نبیننـב

باور نمیڪننـב

چیزے را از בست בاבه اے !


[ سه شنبه 5 اسفند 1393 ] [ 06:13 ق.ظ ] [ ♥Ye DiVoOoℕeℋ♥ ] [ نظرات() ]

ﻫــمـﻴــﺸــﻪ ﺍﻳـــﻨـﺠــﻮﺭﯾــﻪ …

normal_Love18

ﻫــمـﻴــﺸــﻪ ﺍﻳـــﻨـﺠــﻮﺭﯾــﻪ … ﺗــﺎ ﻣــیـــﺎے ﻋـــﺎﺩﺕ ﮐـــﻨــے ﺑــﻪ ﺍﯾــﻨـﮑــﻪ ﺗــﻨـﻬـــﺎﯾــے؛
مــیـــاے ﺍﺯ ﺯﻧــﺪﮔـــے ﻟـــﺬﺕ ﺑــﺒـــﺮے ﺑــﺪﻭﻥ ﻫـﯿـــﭻ ﺁﺷــﻔـﺘـﮕــے ﻭ ﺩﻟــﺘـﻨـــﮕــے …
ﯾـﮑــے ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻣــﯿــﺮﺳـــﻪ… ﯾــﻪ ﻣــﻬـﺮﺑـــﻮﻥ…
ﺍﻭﻟـــﺶ ﺧــﯿـﻠــے ﺳـــﺎﺩﻩ ﻣـﯿـــﮕــﯿـﺮے ﻣــﯿـﮕــے ﺍﯾــﻨـﻢ ﯾــﮑـــے ﻣــﺜـــﻞ ﺑــﻘـﯿــﻪَ ست…
ﺍﻣـــﺎ ﺑــﻌـــﺪ ﺍﺯ ﭼــﻨـــﺪ ﻭﻗـــﺖ ﻣـﯿــﺒـﯿﻨــے ﺭﻭﺯﻫــﺎﺗـــﻮ ﭼــﻘــﺪﺭ ﻗــﺸـــﻨــﮓ ﮐــــﺮﺩﻩ…
ﭼــﻘــﺪﺭ ﺻــﺒح هــا ﺑـــﺎ ﺍﻧــــﺮﮊے ﺍﺯ ﺧــﻮﺍﺏ ﭘـــا مــیــشـــے…
ﭼـــﻘــﺪﺭ ﺷــﺒﻬـــﺎ ﺑـــﺎ ﺷــﺐ ﺑـــﺨـﯿــﺮﺵ ﺁﺭﻭﻡ ﻣــﯿـﺨــﻮﺍﺑـــے…
ﭼــﻘـــﺪﺭ ﺳــﺮﺣـﺎﻟــے… ﭼـــﻘــﺪﺭ ﺍﺯ ﺗــﻪ ﺩﻝ ﻣــﯿــﺨــﻨـــﺪے ﻭ ﺷــــــﺎﺩے…
ﭼــﻘـــﺪﺭ ﺧــﻮﺑـــﻪ ﮐـــﻪ ﯾــﮑـے ﺍﯾـــﻨـﻘــﺪﺭ ﺩﻭﺳِــــﺖ ﺩﺍﺭﻩ ﻭ ﺗــــﻮ ﻫــــﻢ ﺩﻭﺳِــــﺶ ﺩﺍﺭﯼ…
امـــــــــــــــــــــا … زنــدگـــے هـمــیـشــــه اونــطـــور کــــه تــــو فــکــــر مــیـکــنـــے پـیـــش نــمـیـــــره…!


[ دوشنبه 4 اسفند 1393 ] [ 06:30 ق.ظ ] [ ♥Ye DiVoOoℕeℋ♥ ] [ نظرات() ]

یکــــــــ بـار کـﮧ تنــــــــــها بمانـــــے!

normal_Love10

یکــــــــ بـار کـﮧ تنــــــــــها بمانـــــے!

یکــــــــ بـار کـﮧ بشکنـــد دلتــــــــ غرورتــــــــ اعتمادتــــــــ. . . 

همین یکـــــــــ بـار کافیســـت تـا یکـــــ عمـــراز پشتــــــ نگاهــے تــرک خـورده بـﮧ آدمهــا بنگـــرے ...!

همین یكــــــــ بـار كافیســـت تـا دیگــر هیــچ نگـاهــــــــــے دلتــــــــــ را نلـــرزانـــد ...


[ جمعه 1 اسفند 1393 ] [ 10:15 ب.ظ ] [ ♥Ye DiVoOoℕeℋ♥ ] [ نظرات() ]

هـَمــﮧ بـدهـے هایـــَم را هــَم کـِـﮧ صــآفــــــ کـُنـــم!!

اس ام اس

هـَمــﮧ بـدهـے هایـــَم را هــَم کـِـﮧ صــآفــــــ کـُنـــم!!

بــﮧ ” دل خــودم ” مــدیـون مـےمــآنـم…

بــرای تمـــــام. . .

“دلــــ♥ــــم مـےخواســـت” هاے

بـے جـواب مــانـده اش !!


[ چهارشنبه 29 بهمن 1393 ] [ 06:49 ق.ظ ] [ ♥Ye DiVoOoℕeℋ♥ ] [ نظرات() ]
.: تعداد کل صفحات 80 :. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ ... ]